زمان لغو رزرو:

 • بیش از 1 روز از زمان ورود(ساعت تحویل) %10 کارمزد کسر و مابقی مبلغ صورتحساب بازپرداخت می‌شود.
 • کمتر از 1 روز به زمان ورود(ساعت تحویل) هزینه شب اول اقامت به‌علاوه %10 کارمزد شب‌های باقیمانده کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت می‌شود.
 • بعد از زمان ورود(ساعت تحویل) هزینه شب‌های سپری‌شده به‌علاوۀ یک شب از شب‌های باقیمانده به‌علاوه %10 کارمزد شب‌های باقیمانده کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت می‌شود.

زمان لغو رزرو:

 • بیش از 3 روز از زمان ورود(ساعت تحویل) %10 کارمزد کسر و مابقی مبلغ صورتحساب بازپرداخت می‌شود.
 • کمتر از 3 روز به زمان ورود(ساعت تحویل) هزینه شب اول اقامت به‌علاوه %10 کارمزد شب‌های باقیمانده کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت می‌شود.
 • بعد از زمان ورود(ساعت تحویل) هزینه شب‌های سپری‌شده به‌علاوۀ یک شب از شب‌های باقیمانده به‌علاوه %10 کارمزد شب‌های باقیمانده کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت می‌شود.

زمان لغو رزرو:

 • بیش از 5 روز از زمان ورود(ساعت تحویل) %20 از صورتحساب کسر و مابقی مبلغ صورتحساب بازپرداخت می‌شود. در این حالت 10% از صورتحساب به میزبان پرداخت می‌شود.
 • کمتر از 5 روز به زمان ورود(12:00) هزینه شب اول اقامت به‌علاوه %50 از مبلغ شب‌های باقیمانده کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت می‌شود.
 • بعد از زمان ورود(ساعت تحویل) هیچ مبلغی قابل عودت نخواهد بود.

زمان لغو رزرو:

 • بیش از 7 روز از زمان ورود(ساعت تحویل) %20 از صورتحساب کسر و مابقی مبلغ صورتحساب بازپرداخت می‌شود. در این حالت 10% از صورتحساب به میزبان پرداخت می‌شود.
 • کمتر از 7 روز به زمان ورود(12:00) هیچ مبلغی قابل عودت نخواهد بود.
 • بعد از زمان ورود(ساعت تحویل) هیچ مبلغی قابل عودت نخواهد بود.

درصورت لغو رزرو هیچ مبلغی بازپرداخت نمی‌شود.

موارد زیر در همه سیاست‌های لغو رزرو یکسان است:

 • در هر شرایط پس از لغو رزرو، معادل %۱۰ از مجموع صورتحساب، بعنوان کارمزد جاجوره کسر خواهد شد.
 • در صورتی که رزرو بعد از ساعت واریز وجوه به حساب میزبان که در ساعت 9 صبح رزرو بعد از شروع رزرو انجام می شود لغو شود, تسویه وجوه می بایست مستقیما مابین دو طرف انجام گیرد.
 • هر نوع اختلاف یا شکایتی از هر دو طرف می بایست در اسرع وقت در سامانه “شکایات” در وبسایت جاجوره ثبت شود تا پیش از تسویه وجوه ملاک محاسبه قرار گیرد، در غیراینصورت هرگونه توافق و تبادل مالی تنها بصورت مستقیم مابین دوطرف قابل انجام خواهد بود.
 • مبلغ صورتحساب لغو بصورت خودکار محاسبه می شود و در هنگام لغو رزرو برای کاربر به نمایش درمی آید لذا لغو رزرو از جانب کاربر با آگاهی کامل انجام می شود و هرگونه ادعایی در این ارتباط مردود می باشد.